Kobzar KS


Про проект

Вислови любов до України почерком Шевченка!
До 200-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка національний телеком-оператор «Київстар» дарує всім українцям унікальний шрифт – Kobzar KS, зроблений на основі почерку видатного поета та митця.
Історія створення шрифту веде початок із Національного музею ім. Тараса Шевченка. Саме там львівськими дослідниками було випадково знайдене факсимільне видання рукописної збірки «Три літа». Це була  особлива книга – почерк поета ніби жив у ній власним життям, відважно танцював на сторінках. Було б злочином замкнути його на папері. Тому львівські дизайнери спільно із «Київстар» вирішили увічнити його, створивши унікальний шрифт Kobzar KS.
Автори проекту доклали великих зусиль, аби створити шрифт, що відповідає сучасним технічним вимогам та максимально наслідує почерк Кобзаря.
Шрифт підтримує більше 100 мов одночасно. Окрім кирилиці, він містить літери латинського алфавіту. Така внутрішня багатоманітність шрифту створює широкі можливості для творчості та комунікації.
Шрифт одночасно легкий і виразний. Кожний символ плавно лягає у рядок, утворюючи слово. Кожне слово утворює речення. Кожне речення – це частка душі, уособлення  українського буття та традицій, що містяться у почерку Кобзаря. Цей шрифт – ключ до культурного коду, що відкриває двері у свідомість Кобзаря, його геній та історичну спадщину.
Його використання дає можливість проявити любов до Батьківщини, віддати данину традиціям та зберігати сакральне культурне надбання українського народу.

About the Project

Express your love for Ukraine in Shevchenko’s hand!
In celebration of the 200th birthday of Taras Shevchenko, Ukraine’s national telecommunications service provider Kyivstar presents Ukrainians with the unique font Kobzar KS, replicating handwriting of the famous artist and writer.
Story behind the font’s creation takes us to the National Taras Shevchenko Museum, where a group of researchers from Lviv had accidentally came across a facsimile edition of a handwritten collection of poems ‘Three Years’, or ‘Tri Lita’ in Ukrainian. That was a unique book with poet’s handwriting living its own life, courageously dancing on each of the manuscript’s pages. Leaving it on paper would have been a crime. Thus, teaming up with Lviv designers, Kyivstar set on a journey to release poet’s handwriting and create a unique font that would look exactly like it.
A lot of effort has been put into creating a font that would live up to today’s technical requirement, while at the same time remaining as faithful to Kobzar’s authentic handwriting.
The font supports over 100 languages. Apart from Cyrillic script, it contains letters of a Latin alphabet, resulting in diverse creative and communication possibilities.
KobzarKS is very easy and expressive at the same time. Its symbols fit smoothly into the line, creating a word. Each word makes a sentence, while each sentence is a part of soul, an embodiment of Ukrainian life and traditions contained at Kobzar’s handwriting. This font is a key to a cultural code opening up a window to Shevchenko’s mind, his genius, and his creative legacy.
Using this font, everyone can express their love for their homeland, pay tribute to the traditions and preserve a sacred cultural heritage of Ukrainian people.

Характеристика шрифту

Виконана робота – це шрифт з усіма необхідними елементами сучасного цифрового дизайну. Присутні латинські та кириличні літери. Наявна підтримка близько 100 мов, власні цифри, пунктуаційні та математичні знаки і дроби.
Для найбільш вимогливих користувачів у шрифт інтегровано лігатури та орнаменти, а також передбачено по кілька форм одних і тих самих літер. А ефект рукописного тексту створює відчуття причетності до національного буття та конкретної історичної епохи.
Щоб створити шрифт, було оцифровано рукописні тексти Шевченка. А латинські літери були фактично вигадані дизайнерами – Шевченко, на жаль, не застав епохи глобалізації та білінгвізму.
Присутні і характерні для письма Шевченка особливості – видовжені штрихи в окремих літерах на кінці слів.
Самі дизайнери роботу над латинськими літерами, лігатурами та іншими косметичними нюансами назвали «творчим експериментом».
Увесь функціонал шрифту розкривається при використанні шрифтового файлу у форматі OTF (OpenType Font).

Font Characteristics

Kobzar KS contains all the necessary elements of the modern digital design. It has Latin and Cyrillic letters, supporting about 100 languages. It contains its own numeric symbols, punctuation and mathematical signs, and fractions.
For the most demanding users, there are ligatures and ornaments integrated into the font, while some letters boast several different forms. Resembling authentic handwriting, the font evokes a sensation of belonging to the national heritage and a certain historical epoch.
To create a font, its authors digitized handwritten texts by Shevchenko. While the Latin letters were actually a designers’ invention – unfortunately, Shevchenko didn’t live to see the age of globalization and bilingualism. The font also contains peculiar features of Shevchenko’s hand, such as elongated strokes in separate letters at the word ends.
The designers themselves called their work on the Latin letters, ligatures and other cosmetic nuances a creative experiment.
To experience the font’s functionality at its fullest we recommend an OTF (OpenType Font) format font file.


Share this article: